گرفتن پیام متاسفم برای عدم حضور در یک مهمانی قیمت

پیام متاسفم برای عدم حضور در یک مهمانی مقدمه

پیام متاسفم برای عدم حضور در یک مهمانی